اخبار برگزیده

لذت ِ چرخ خوردن

آذربایجان را دوست می دارم. مرام  ِمردمش را نه آنچنان. تقصیر خودشان نیست، کِی زاییده ی فقر چیز خوبی بوده است؟
اما خود ِ آذربایجان، تپه های مخلمینی دارد که برای رفتن خلق شده اند. برای دیدن بخار نَفَس حتا در فصل های گرم . 
با لذت ِ تمام، می رقصم! به سیاق ِ دهات آذری، چرخ می خورم و دامن چین دارم پیچ می خورد. در موسیقی زیبایش خود را می یابم. انرژی می گیرم از رقص و باید اعتراف کنم، فکرش را نمی کردم رقص آذری اینقدر زیبا باشد. 

لذت ِ چرخ خوردن

لذت ِ چرخ خوردن

لذت ِ چرخ خوردن

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها